قدر و ارزشهای انسانی

اتحاديه اروپا از همکاری و تساوی
 حقوق ملتها پشتيبانی می کند.

عکس: پارلمان اروپا

اساسی ترين ارزشهای اتحاديه اروپا شامل ارج انسانی و احترام به حقوق انسانها، آزادی، حکومت مردمی، تساوی حقوق و حکومت بر حق می باشـند. اين ارزشها ملتهای عضو اتحاديه را به هم پيوند می دهد؛ و هيچ ملتی که قايل به اين ارزشها نباشد، نمی تواند عضو اتحاديه اروپا شود.

اهداف اصلی اتحاديه اروپا حفاظت از اين ارزشها در قااره اروپا، اسـتقرار صلح و بهبود رفاه شهروندان کشورهای عضو می باشند. پارلمان اروپا نيز به نوبه خود، با وضـع و تصـويب قوانين اتحاديه اروپا، بر تحقق اين اهداف نظارت دارد.

ارج و ارزشهای انسـانی از ديد هر يک از دولتهای عضو اتحاديه اروپا با يکديگر متفاوت می باشند؛ ولی به خاطـر اين تفاوتها، نبايد هچيکس مورد تبعـيض قرار گيرد، بلکه مـردم و نمايندگان دولتهای مختلف بايد با يکديگر شکيبا و بردبار باشند. با هر کس بايد به طور منصفانه و برابری رفتار نمود. به حقوق اقليّتها نيز احترام گذاشت. همچنين برای پيشبرد تساوی حقوق بين زن و مرد نيز کوشش کرد. مسئوليت انجام اين امور بر دوش همه مردم است.

اتحاديه اروپا به عدالت اجتماعی بهبودی می بخشد. تأمين اجتماعی را گسترش داده و سعی دارد که از ضعفاء حمايت کند. اتحاديه اروپا برای جلوگيری از تبعيضات، انزوا و طرد افراد از جامعه نيز کوشش می کند.

تمام اين ارزشها اصولی در "پيمان نامه ليسبون" (سال 2009 ميلادی) قيد گرديده است.

با تصويب "پيمان اسـاسی ليسبون"، حقوق مليتی و همچنين حقوق سياسی، اقتصادی و اجتماعی مشترک بين جوامع اتحاديه اروپا، به طور رسمی استحکام يافت.

عهد نامه حقوق اساسی تمام تبعيضات بين زن و مرد، نژاد و رنگ پوسـت را منع می کند. همچنين هر نوع تبعيض ناشی از گرايشهای مذهبی يا جنسيتی نيز ممنوع گرديده است.

بعلاوه، در پيمان نامه حقوق اساسی، حق حفظ و حراست اطلاعات خصوصی، رعايت محيط زيست و حکومت عادلانه نيز قيد و تعريف شـده است. اين عهدنانه کارفرمايان را موظف می دارد که از کارکنان خود مواظبت و مراقبت نمايند. برای مثال، کارکنان هر تشـکيلاتی حق دارند که اطلاعات لازم را از محيط کارشان کـسب نموده؛ و در مذاکرات و اعتصابات مربوطه شرکت داشته باشند.