خدمات اداره خبرگزاری

دفتر خبرگزاری پارلمان اروپا در فنلاند، واقع در خيابان "مالمی"، هلسينکی.
عکسها: پارلمان اروپا، دفتر خبرگزاری فنلاند

پارلمان اروپا در فنلاند دفتر خبرگـزاری دارد. از دفتر خبرگـزاری پارلمان اروپا در فنلاند می توان نشـريات خبری و اطـلاعات مربوط به اتحاديه و پارلمان اروپا را به طور رايگان دريافت داشت.

اگر مطلبی در مورد پارلمان اروپا ذهن شخصی را مشغول داشته است، او می تواند در باره اين مطلب از دفتر خبرگزاری پارلمان اروپا سؤال نمايد.

در صفحات اينترنت اداره خبرگـزاری، می توان اطلاعات گوناگونی از مطالب روز پارلمان اروپا پيدا کرد. بعلاوه، اداره خبرگزاری جلسات مختلفی نيز برگذار می کند.

دفتر خبرگزاری گروههائی را که مايلند از پارلمان اروپا ديدار کنند راهنمائی می نمايد.

محل اداره خبرگزاری پارلمان اروپا در فنلاند، در شهر هلسينکی واقع شده است.

نام و آدرس اداره، شماره تلفن، ساعات کار و آدرس پست الکترونيکی:

Euroopan parlamentin
Suomen tiedotustoimisto
Malminkatu 16
00100 Helsinki

puhelin: (09) 622 0450

aukioloajat:
ma–pe 8.30–16.30

sähköposti: ephelsinki@europarl.europa.eu

www.europarl.fi