چگونگی رأی دادن

1

يک مدرک شناشائی عکسـدار، مانند گذرنامه يا گواهينامه رانندگی همراه خود برداريد. بهتر اسـت که اعلاميه رأی گيری پيشاپيشی را که از طريق پست دريافت داشته ايد نيز بهمراه داشته باشيد. در رأی دادن پيشاپيش، اين برگه حتماً بايد همراهتان باشد.

2

وقتی به حوزه رأی گيری وارد شديد، مستقيماً به مسـئول جمع آوری آراء مراجعه کرده و خود را به او معرفی کنيد. مدرک شناسائی و اعلاميه مبتنی بر حق رأی خود را به او ارائه دهيد. مسئول مربوطه مدرک شناسائی شما را باز بين کرده و نام شما را در فهرست رأی دهندگان ثبت می کند.

3

مسئول مربوطه سپس برگه مخصوص رأی گيری را به شما تسليم می کند.

در داخل دايره برگه رأی دهی فقط شماره کانديد بايد قيد گردد. هيچ حرف و يا علامت ديگری نبايد در اين برگه نوشته شود.

4

با برگـه رأی گيری به اتاقک رأی برويد. بر روی ديوار اتاقک رأی گيری، عنوان احزاب انتخاباتی و فهرسـت نام و شـماره کانديداهای هر حزب به تفکيک ديده می شوند. (توجه داشته باشيد که عکس کانديداها در اين فهرست مندرج نيست.) در اتاقک مدادی از قبل آماده شده اسـت. کـانديدای دلخواه خود را از روی اين فهرست انتخاب کنيد. (نوار ويدئو را تماشا کنيد)

5

در داخل دايره برگه رأی گيری، شماره کانديدای مورد نظر خود را قيد کنيد. توجه داشته باشيد که روی برگه رأی گيری هيچ مطلب ديگری ننويسيد! فقط شماره مورد نظر شما کافی است. شماره دلخواه خود را به طور واضح بنويسيد.

نمونه ای از شماره های مندرج بر روی ديوار اتاقک رأی گيری.

6

برگه رأی گيری را طوری تا بزنيد که شماره ديده نشود.

برگه رأی گيری را در اتاقک رأی تا بزنيد.

7

برگه رأی گيری را نزد مسـئول جمع آوری رأی، که در پشت صندوق رأی نشـسته، ببريد. او پشت برگه رأی گيری را مهر می کند.

8

در پايان می توانيد برگه رأی خود را در صندوق رأی بيندازيد.

9

اکنون شما رأی خود را داده ايد و می توانيد حوزه رأی گيری را ترک کنيد.

10

در روز انتخابات، وقتی که کار رأی گيری پايان پذيرفت، رأی شما را نيز بهمراه بقيه آراء می شمارند.

همان شب تمام مراحل شمارش آراء از طريق تلويزيون در فنلاند پخش می گردد. بعد از چند روز، رسماً تأييد می شود که در واقع کدام يک از کانديداها به سمت نمايندگی انتخاب شده اند؛ و نمايندگان ساير کشورهای اتحاديه در پارلمان اروپا نيز چه اشخاصی هستند. انتخاب نمايندگان به طور دموکراتيک و با احتساب آرای به دست آمده صورت می گيرد.

عکسها: انجمن موزائيک و آدرس اينترنت زير.