دادن رأی در خارج از کشور

چنانچه در طول زمان انتخابات پارلمان اروپا در خارج از کشور بسر می بريد؛ می توانيد در يکی از نمايندگيهای ( سفارت کبرا يا کنسولگری) دولت فنلاند رأی بدهيد. اين رأی دهی به شيوه رأی گيری پيشاپيش انجام می گيرد.

کارکنان کشتيهائی که در زير پرچم فنلاند در حرکت هستند؛ می توانند در همان کشتی محل کارشان رأی بدهند. رأی گيری در کشتی، يک هفته قبل از رأی گيريهای پيشاپيش انجام می گيرد.

روش انجام اين رأی گيری نيز درست مانند ساير رأی گيريهای پيشاپيش می باشد. ارائه يک مدرک شناسائی، در همه حال اجباری است.