چند نوار ويدئو از روش رأی گيری در فنلاند

رأی دادن کار مشکلی نيست.

با تماشای اين ويدئوها، چگـونگی انجام آن را می بينيد. روشـهای رأی گيری در تمام انتخـاباتی که در فنلاند برگـذار می شوند، به همين شکل می باشند.