اهميّت و تأثيرات رأی دادن

فقط با رأی دادن می توانيد نماينده خودتان را در اتحاديه
 اروپا برگزينيد.

عکس: پارلمان اروپا

در انتخـابات اروپا، در باره آيـنده اروپا تصـميم گيری می شود

پارلمان اروپا نهاد با قدرتی اسـت. تصميم گيری در مورد اکثر قوانين و بودجه های اتحاديه اروپا به عهده پارلـمان و شورای وزيران می باشـد. بدون توافق پارلمان و شـورای وزيران، در اتحاديه اروپا هيچ تصميمی اخذ
نمی شود.

پس از انعقاد پيمان ليسبون، قدرت پارلمان افزايش يافته است. به اين شرح که در امر وضع و تصـويب قوانين، اختيارات بيشتری به پارلمان واگذار گرديده است.

اعضای پارلمان نمايندگان شما هستند

هر يک از اعضای پارلمان اروپا صاحب قدرت حاکميّت زيادی است. نمايندگان به وکالت از طرف ملّت سرزمين خود در پارلمان هستند.

هر يک از اعضای پارلمان، در يکی از کميته های طرح و بررسی نيز عضـويت دارد. موضوعات تخصصهای مختلف برای تأييد و تصـويب پارلمان، توسـط اين کميته ها طرح و تنظيم می گردند. در نتيجه کارکرد در اين کميته ها، اعضاء کارشناسانی آزموده و صاحب صلاحيّت می شوند. هر لايحه قانونی توسـط يکی از نمايندگان پارلمان، با ايراد بيانيه ای به مجلس پيشنهاد می گردد. اين کار مورد علاقه بيشتر اعضاء می باشـد. برای ارائه پيشنهاد، نماينده ای را انتخاب می کنند که در موضوع مربوطه از همه بيشتر صاحب نظر بوده، و قابليت اشتراک مساعی با ديگران را نيز داشته باشد.

قبل از انتخابات، در مصاحبه های تلويزيونی از
 کانديداها سؤالاتی می شود.

عکس: پارلمان اروپا

تمامی نمايندگان توسط رأی دهندگان انتخاب می شوند

تمام نمايندگان پارلمان اروپا از طريق انتخابات مستقيم توسط ملّتهای عضو انتخاب می گردند. شما فقط از طريق شرکت در رأی گيری
می توانيد در انتخاب اين افراد به پارلمان اروپا سهمی داشته باشيد.

در انتخابات اروپا، سرتاسر کشـور فنلاند يک حوزه انتخاباتی است. يعنی رأی دهندگـان می توانند به هر کـانديدائی که مـايلند رأی دهند. تعـداد کانديداهای انتخاباتی در تمام کشور قريب 200 نفر می باشد.