انتخابات سال 2014 ميلادی

هر شهروند فنلاند يا ساير کشورهای عضو اتحاديه اروپا که به سن 18 سالگی
رسيده باشد می تواند در انتخابات رأی دهد.

نوبت بعدی انتخابات پارلمان اروپا در ماههای مه و ژوئن سال
2014 ميلادی برگذار می گردد.

روز برگزاری اين انتخابات در فنلاند مصادف با يکشنبه ای در اواخر ماه مه يا اوايل ماه ژوئن خواهد بود.

ايّام رأی گيری پيش از روز انتخابات در اواخر ماه مه در فنلاند برگذار می شود.

شهروندان فنلاند که در کشـورهای خارج سـکونت دارند، می توانند در طول ايّام رأی گيری پيشين در محل نمايندگيهای دولت فنلاند در آن کشورها رأی دهند.

در روز انتخابات رأی گيری از سـاعت 9,00 صبح شروع شده و تا سـاعت 20,00 شب ادامه خواهد داشت. ساعات مراجعه به محلهای رأی گيری پيشين، ساعات کار همان اماکنی است که برای رأی گيری پيشين در نظر گرفته شده اند.

قبل از روز انتخابات رسمی، انتخابات يا رأی گيری پيشين برگزار می گردد؛ که هر رأی دهنده ای می تواند در هر ناحيه از کشور، يا هر کشور ديگری در رأی گيری شـرکت کند. رأی گيريهای پيشين را معمولا در اماکنی مانند ادارات پست، کتابخانه ها و نمايندگيهای کشور متبوعه رأی دهندگان برگذار می کنند.

انتخـابات در تمام مناطق کشور تشـکيل می شـود. کـانديداهای انتخاباتی نيز در سراسر کشور يکی هستند. برای هر رأی دهنده اعلاميه ای مبتنی بر حق رأی وی به آدرس محل سکونتش ارسال می شود. نزديک ترين محـل رأی گـيری نيز در همين اعلاميه ذکر شـده اسـت. عموماً مدارس برای مکـان رأی گيری در نظر گرفته می شوند.

معلولين حق دارند که در محل سـکونت خودشـان رأی بدهند، يا برای اين کار از دستياری اسـتفاده نمايند. برای درخواست رأی گيری در خانه، بايد دو هفته قبل از تاريخ شروع رأی گيری پيشين، با مسئولين برگذاری انتخابات تماس گرفت.

قبل از رأی گيری، نام تمام نامزدهای انتخاباتی در رسـانه های عمومی اعلام می شـود. کانديداها معمولاً توسـط احزاب سياسی در انتخابات نامزد می شـوند. در اخبار، روزنامه ها و اينترنت در باره کانديداها اطلاعاتی به مردم داده می شود. قبل از شروع رأی گيری، پلاکـاردهای تبليغـاتی نيز در خيابانها نصـب می گردند، که تمام کانديداهای انتخاباتی در آنها مشهود می باشند. اين نامزدهای انتخاباتی در سرتاسر کشور يکسـان هستند. به اين ترتيب رأی دهندگان می توانند هر يک از اين کانديداها را به ميل خود انتخاب کنند.

در صفحات اين "سايت" اطلاعاتی به زبانهای مختلف انتشار يافته است.